Stanovy Carpe Diem Blansko PDF Tisk Email
Dokumenty sdružení

čl. 1.

 Název a sídlo

Carpe Diem Blansko (dále jen sdružení) se sídlem Havlíčkova 62, Blansko, 678 01.

čl. 2

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83 / 1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

čl. 3

 Hlavní cíle sdružení

Hlavními cíli sdružení jsou zejména:

 • rozvoj sportu, kultury, cestovního ruchu a turistiky,
 • spolupráce s ostatními sportovními kluby a občanskými sdruženími,
 • hájit zájmy sdružení, za tím účelem spolupracovat s orgány obcí, krajů a ostatními organizacemi i jednotlivci,
 • spolupracuje s ostatními občany, kteří nevstoupili do občanského sdružení, při zajišťování činnosti,
 • vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek svých členů a široké veřejnosti,
 • a další činnosti obdobného charakteru.

Cíle v oblasti sportu a kultury:

 • sdružování občanů za účelem sportovního a kulturního vyžití,
 • pečuje o zvyšování sportovní výkonnosti a rozvoje fyzické zdatnosti svých členů a vytváří odpovídající podmínky pro spolupráci při rozvoji sportu a tělovýchovy,
 • získávání dotací pro rozvoj sportovišť,
 • pořádání kulturních a společenských akcí,
 • a další činnosti obdobného charakteru.

Cíle v oblasti cestovního ruchu a turistiky:

 • snažit se rozvíjet cestovní ruch a turistiku,
 • vyhledávání a poskytování informací v oblasti služeb cestovního ruchu členům i nečlenům občanského sdružení,
 • pořádání turistických a poznávacích akcí pro členy i nečleny občanského sdružení,
 • a další činnosti obdobného charakteru.

čl. 4

Doplňkové cíle sdružení

Doplňkovými cíli sdružení jsou zejména:

 • zabezpečovat pro svou činnost potřebné finanční zdroje a jejich hospodárné využívání,
 • získává příspěvky, podpory, dotace a dary ve všech formách od jiných fyzických a právnických osob, ze státního rozpočtu, rozpočtu Evropské unie i z rozpočtu obcí a z vlastní činnosti,
 • vytvářet materiální podmínky pro činnost sdružení,
 • vytvářet ekonomickou základnu pro splnění svých cílů,
 • sdružení může vybírat vstupné či startovné při pořádání různých akcí od členů i nečlenů sdružení,
 • a další činnosti obdobného charakteru.

čl. 5

 Členství ve sdružení

1. Členem sdružení může být fyzická osoba starší 15 let. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje výbor na svém nejbližším jednání.

2. Člen sdružení má právo:

- účastnit se jednání členské schůze,

- volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů,

- předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení,

- podílet se na praktické činnosti sdružení.

3. Člen sdružení má povinnost:

- dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení,

- aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení,

- účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce,

- řádně hradit příspěvky na chod sdružení.

4. Členství ve sdružení zaniká:

- písemným oznámením člena o tom, že vystupuje výboru sdružení,

- úmrtím člena sdružení,

- zánikem sdružení,

- vyloučením člena sdružení členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

5. Členská schůze může zvolit čestným členem sdružení každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádná práva ani povinnosti, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

čl. 6

 Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří:

 • členská schůze,
 • výbor,
 • dozorčí rada.

A. Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby:

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov,
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala,
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem,
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok,
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období,
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena,
 • zvolila čestné členy sdružení,
 • rozhodla o zániku sdružení.

2. Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy sdružení lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech členů sdružení.

B. Výbor

1. Výbor je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

2. Výbor sdružení má 5. členů, které volí členská schůze.

C. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje , jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem.V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

2. Dozorčí rada má 3 členy, které volí členská schůze tajnou volbou.

čl. 7

 Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

čl. 8

Hospodaření sdružení

1. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

2. K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,- Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

3. Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, jsou-li stanoveny, dary, dotace a příjmy z činností v souladu s doplňkovými cíli sdružení.

4. Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl. 3.

čl. 9

Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi zakládající členy sdružení.

 

Copyright © 2008 Carpe Diem Blansko. Všechna právava vyhrazena.